Nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) 2020

Vanaf 1 januari 2020 wordt de kleineondernemersregeling vervangen door een nieuwe regeling.  De huidige regeling is een belastingvermindering en hiervoor komt een btw-vrijstelling in de plaats. De huidige regeling kun je in 2019 nog gebruiken wanneer het totaal saldo (ontvangen btw minus betaalde btw) minder dan € 1.883, – per jaar bedraagt. De regeling is alleen van toepassing op natuurlijke personen zoals eenmanszaken of samenwerkingsverbanden als een vennootschap onder firma of een maatschap.

Wanneer komt u in aanmerking voor de nieuwe KOR?

De huidige kleineondernemersregeling (KOR) verandert vanaf 1 januari 2020. Vanaf aankomend jaar zal de oude regeling vervangen worden door een omzet gerelateerde vrijstelling omzetbelasting. Deze vrijstelling kun je gebruiken als je jaaromzet exclusief btw in een kalenderjaar niet hoger is dan
€ 20.000, -. Voor het toepassen van de nieuwe kleineondernemersregeling tellen alle leveringen en diensten mee die met btw zijn belast. De btw-vrijgestelde omzet uit levering en verhuur van onroerende zaken, financiële diensten of verzekeringsdiensten tellen ook mee voor de bepaling. De omzet uit andere btw-vrijgestelde diensten telt niet mee voor de omzetgrens. 

Is de nieuwe KOR-regeling voor mij voordelig?

De kern van de nieuwe regeling is dat de btw-ondernemer die ervoor kiest om de KOR toe te passen, geen btw in rekening brengt bij zijn afnemers tot de grens van € 20.000, -. De ondernemer die de KOR toepast hiervoor vervalt het recht om de voorbelasting in aftrek te brengen. Het is dan ook niet altijd interessant om van de nieuwe regeling gebruik te maken. Dit is per situatie verschillend. De ondernemers die van de nieuw KOR-regeling gebruik maken zijn ontheven van het doen van btw-aangifte.

Overschrijding omzetgrens kleineondernemersregeling (KOR) 2020

De ondernemers die gedurende het jaar de omzetgrens van € 20.000, – overschrijden zijn weer btw-plichtig. Zij zullen btw-aangifte moeten doen en moeten factureren inclusief btw. De gemaakte omzet van voor de grensoverschrijding blijft vrij van btw. De komende drie opeenvolgende jaren mag de ondernemer geen gebruik maken van de KOR. Om de vrijstelling vanaf 1 januari 2020 te kunnen toepassen heeft u zich inmiddels moeten aanmelden bij de Belastingdienst. Mocht je al ontheven zijn van administratieve verplichtingen voor de omzetbelasting dan blijft dat zo en hoef je niet in actie te komen.

Kleineondernemersregeling 2020

Vrijblijvend een offerte aanvragen?